Engelse taal in Nederland

Print   

23 Mar 2015 03 May 2017

Disclaimer:
This essay has been written and submitted by students and is not an example of our work. Please click this link to view samples of our professional work witten by our professional essay writers. Any opinions, findings, conclusions or recommendations expressed in this material are those of the authors and do not necessarily reflect the views of EssayCompany.

INHOUDSOPGAVE

VOORWOORD

Voor u ligt het profielwerkstuk waar wij dit schooljaar aan hebben gewerkt.

Wij willen... en .... Bedanken voor hun hulp bij het maken van dit document

We hopen duidelijkheid te geven in.. en ...

Wij moeten in havo 5 een profielwerkstuk maken over een vak die je in je profiel heb.

Wij hebben allebei het profiel Economie & Maatschappij met vele vakken daarin.

Waarom hebben wij het vak Engels gekozen?

Je hebt vele keuzes in vakken binnen je profiel.

Beide zijn wij redelijk goed in de Engelse taal en hebben dan ook geen moeite om te spreken of te verstaan. In tegenstelling tot onze ouders spreken wij de Engelse taal stukken beter en wij vroegen ons af hoe dat nou kan.

De Engelse taal heeft wereldwijd een grote invloed op iedereen. In het dagelijks leven komen steeds meer Engelse leenwoorden voor. Dit is zo normaal geworden dat je het bijna niet meer opmerkt maar het komt zeer vaak voor.

Waarom hebben wij als begeleidster Mevrouw Slesarenko gekozen?

Bij het vak Engels waren een aantal leraren/leraressen beschikbaar. We hebben Mevrouw Slesarenko gekozen omdat ze naar onze mening eerlijke en duidelijk beoordeeld. Ze kan makkelijk uitleggen waar dingen verandert moet worden en waar eventueel nog meer informatie bij kan. We zijn blij met deze keuze omdat Mevrouw Slesarenko ons goed heeft begeleid tijdens het profielwerkstuk.

INLEIDING

Aanleiding

Inleiding:

Wij hebben dit onderwerp gekozen omdat wij Engels zien als de taal van de toekomst, wat een belangrijke factor van onze keuze is dat wij allebei zonder al te veel problemen deze taal spreken. Engels komt elke dag voor in het dagelijks leven veel reclame en media gebruikt Engels omdat het veel mensen aanspreekt. De vraag is waarom? Waarom spreekt Engels zoveel mensen aan en waarom kunnen de meeste mensen Engels spreken, maar Duits, Frans of Spaans wordt over het algemeen door niet heel veel mensen beheerst. Het is ons doel om goed uit te leggen wat de Engelse taal eigenlijk is en waarom het zo veel word gebruikt door landen die niet als moedertaal Engels spreken. Hieronder staan de onderwerpen waarin wij proberen uit te leggen waarom het Engels zo een belangrijke taal is in onze samenleving.

Hoofdstukindeling

 • Geschiedenis van de Engelse taal.

  In deze paragraaf gaan we de opkomst van het Engels bespreken. Hoe komt het dat Engels zo een belangrijke taal is geworden door de eeuwen heen?
 • Hoe is de Engelse taal in Nederland ontstaan?

  We gaan vertellen hoe het komt dat de Engelse taal zo belangrijk is geworden in Nederland en waarom we niet meer zonder kunnen.
 • Wat houd het Europees referentiekader in?

  Het referentiekader is vrij nieuw in Europa. Het Gemeenschappelijk Europees referentiekader voor talen: Leren, onderwijzen, evaluatie is een richtlijn om de vorderingen van leerlingen te beschrijven in Europa. Omdat het ook binnenkort in Nederland ingevoerd zal worden, willen wij dit graag goed uitleggen.
 • Engels als wereldtaal.

  We gaan bespreken hoe het komt dat de Engelse taal onmisbaar is in de wereld en waarom het zo een grote invloed heeft op de wereld.
 • Engels tegenover andere wereldtalen in Europa. We willen hier bespreken waarom Engels zo een belangrijke taal is vergeleken met andere wereldtalen zoals Spaans, Frans of Duits.
 • Hoe komt het dat Nederlanders zo goed Engels spreken? We willen vertellen hoe het komt dat Nederlanders de Engelse taal zo goed beheersen in vergelijking met andere landen.

GESCHIEDENIS ENGELSE TAAL

Ontstaan Engelse taal

Geschiedenis

Oorspronkelijk is het Engels ontstaan uit vele dialecten, die naar Engeland werden overgebracht door kolonisten, aan het begin van de 5e eeuw. De taal werd sterk benvloed door de Oud-Noorse taal van de Vikingen. Door invloed van de Normandiers na de veroverring van Engeland in 1066, veranderde het Oudenengels in het Middenengels. De veranderingen komen grotendeels door het grote gebruik van leenwoorden uit de Normandische woordenschat en het toepassen van de Normandische spellingsregels. Het Engels dat we nu kennen, ontwikkelde zich daarvandaan en ging door met het opnemen van buitenlandse woorden, met name uit het Latijn en Grieks.

Het Engels vindt zijn oorsprong in de Germaanse talen die in Groot-Brittannië gesproken werden..Het is sterk benvloed door het Oudnoords (dankzij de vele Vikingen die er zich vestigden tussen 800-1000), en ook het Frans (na de verovering door de Normandiërs in 1066) heeft een grote invloed gehad. De grammaticale structuur van het Engels is dus nog steeds overwegend Germaans met nog enkele zinconstructies na die ontleent zijn aan de Romaanse taal. Echter is wel 60% van de totale woordenschat uit van het Engels, ontleent uit het Frans en Latijn. Men noemt het Engels daarom soms ook wel een brugtaal tussen de wereld van de Germaanse en die van de Romaanse talen.

Hier nog even de ontwikkelingen binnen het Engels op een rijtje door de eeuwen heen:

 • Oudengels, 7e en 8e eeuw (ook bekend als Angelsaksisch)
 • Middelengels, 12e-15e eeuw, invloed vanuit het Normandisch (een Frans dialect)
 • Nieuw-Engels, 16e eeuw tot heden

Opkomst Engels

nogwat

conclusie of zo

ONTSTAAN ENGELSE TAAL IN NEDERLAND

Nederlandse taal vroeger.

Vroeger sprak iedereen Nederlands. Alleen de rijkere laag van de bevolking sprak Engels doordat ze vaak handels contacten hadden met het buitenland. Nederland is altijd al een handelsland geweest. Mensen gingen naar andere landen omdat daar handel te drijven. Ze namen dan vaak stukjes taal mee terug naar het eigen land.

Waarom is Engels een wereldtaal en Nederlands niet?

De grammatica van Engels komt uit het Germaans, veel woorden in het Engels komen uit het Romaans. Engels wordt daarom ook wel een brugtaal genoemd tussen de Romaanse en Germaanse talen.

De Engelse taal is vanaf de 20e eeuw de grootste en invloedrijkste taal ter wereld. Dit komt door dat Groot-Brittannië vroeger de baas was in veel gebiedenover de helewereld.Hierdoor ishet Engels in veel voormalige koloniën nog steeds de voornaamste gesproken taal. Groot-Brittannië heeft in die tijd veel kleine eilandjes en landen ingenomen. Maar Engels is ook de belangrijkste taal door de Verenigende Staten, wat vroeger ook een kolonie was, waar heel veel mensen wonen die allemaal Engels spreken.

Engels is dus een van de meest gesproken talen ter wereld. Veel minder mensenspreken Nederlands. Nederland had vroeger ook wel Koloniën zoals Suriname en Indonesië. In Suriname wordt nog wel voor een groot deel Nederlands gesproken maar in de andere voormalige koloniën helaas niet meer. Groot-Brittannië had vroeger ook veel koloniën over de hele wereld dan Nederland. Vandaar dat Engels een wereldtaal is en Nederlands niet.

opkomst Engels in Nederland

Nederland is na de Tweede Wereldoorlog bevrijd door voornamelijk Engels sprekende soldaten denk maar aan de Amerikanen, Britten en Canadezen. Dit had een erg positieve invloed op het aanleren van de Engelse taal in Nederland. Veel ontwikkelingen uit het Engelse taalgebied komen ook naar het Nederlandse taalgebied, ontwikkelingen zoals de computer spelen een grote rol. Hierdoor worden veel Engelse begrippen waarvoor (nog) geen Nederlands woord bestaat in de taal opgenomen. Veel Engelse woorden blijven dan ook onvertaald en blijvend gebruikt in de Nederlandse taal.

Factoren

Belangrijke factoren die er voor hebben gezorgd dat Engels erg belang werd in Nederland zijn:

Computers, daarbij moet je vooral denken aan het internet en vele Amerikaanse computerspellen.

Immigranten

Engelstalige films en boeken

Reizen over de wereld werd gemakkelijker.

Engels is een vrij makkelijke taal om aan te leren voor veel mensen.

De VS en zijn belangrijke invloed over de hele wereld.

De invloed van het Engels in Nederland is dan ook erg groot, in Nederland spreken veel mensen Engels als tweede taal.

Engelstalig onderwijs in Nederland

In het voortgezet onderwijs is Engels een verplicht vak. Voor veel mensen in Nederland is het ook hun tweede taal. Het aantal Engelstaligen in Amsterdam ligt tussen de 50.000 en 100.000 personen en dit aantal groeit sterk. Er leven in de Benelux veel expats die (op hun werk) Engels spreken en vaak hun kinderen ook naar Engelstalig onderwijs sturen.

Het Engelstalig onderwijs in Nederland maakt een stormachtige groei door.

Op een aantal basisscholen, niet op alle, wordt Engelse les gegeven, voornamelijk aan de hoogste klassen (groep 7 en 8).

Het is een vast onderdeel van veel vormen van voortgezet onderwijs.

Op sommige scholen wordt Versterkt Engels gegeven.

Op een kleine 100 scholen in Nederland wordt tweetalig onderwijs in het Engels en het Nederlands gegeven.

Er zijn internationale scholen waar volledig in het Engels les wordt gegeven.

Op universiteiten zijn er veel masteropleidingen die Engelstalig zijn. Ook komen er steeds meer Engelstalige bachelor opleidingen.

Bij veel opleidingen wordt gebruik gemaakt van Engelstalig lesmateriaal en Engelse namen.

Engelstalige televisie in Nederland

Door de revolutie in de communicatie is het aantal televisiezenders toegenomen tot meer dan 100 in Nederland. Een groot gedeelte daarvan is ook in het Engels. Bekende Engelstalige televisiezenders in Nederland zijn de British Broadcasting Corporation (BBC) en CNN. Daarnaast wordt er ook veel Engelstalig materiaal uitgezonden met Nederlandse ondertiteling.

Anglofobie

In Nederland ontstaat er bij sommigen een sterk gevoel van anglofobie (ook wel anti-anglicisme genoemd).[bron?] Dit komt vooral doordat mensen de indruk krijgen dat Engelstaligen zichzelf goed vinden, dat ze een dominante plek innemen of dat ze denken dat ze overal terecht kunnen met hun taal en zelf geen vreemde talen hoeven te leren. Naar de mening van anglofoben wordt er vaak onzorgvuldig omgegaan met het Nederlands. De media bijvoorbeeld gebruiken in hun ogen veel Engelse woorden of vaktermen die lang niet altijd nodig zijn. Dat leidt vaak tot irritaties.

Zeker remigranten of immigranten die in Nederland aankomen, ergeren zich vaak aan het taalbeleid van Schiphol, waar borden als "trefpunt" vervangen zijn door "meeting point" of reclames in het Engels. Wat vaak ook irritaties oplevert, is dat Engelse beschrijvingen vaak bovenaan vermeld worden terwijl Nederlands de officiële voertaal is.

EUROPEES REFERENTIEKADER

betekenis

Wat betekent het Gemeenschappelijk Europees referentiekader nou precies?

Het Gemeenschappelijk Europees referentiekader voor talen: Leren, onderwijzen en evaluatie is een richtlijn om de vorderingen van leerlingen te beschrijven in Europa. Het is door de Raad van Europa samengesteld als deel van het project "Language Learning for European Citizenship" tussen 1989 en 1996.

Hieronder zullen wij dit nog verder uitleggen.

Het Gemeenschappelijk Europees Referentiekader zorgt voor een basis die internationaal gebruikt kan worden voor de uitwerking van lesprogramma's, examens, leerboeken en dergelijke in heel Europa. Het beschrijft wat studenten moeten leren om een taal te kunnen gebruiken voor communicatie en welke kennis en vaardigheden zij moeten hebben om duidelijk te kunnen handelen in een vreemde taal. Verder bevat het referentiekader ook vaardigheidniveaus waarmee de voortgang van studenten levenslang kan worden gemeten.

Het Gemeenschappelijk Europees Referentiekader is bedoeld om misverstanden te voorkomen uit de verschillen tussen de onderwijsstelsels in Europa.

Door een gemeenschappelijke basis te bieden voor de beschrijving van doelstellingen, inhoud en lesmethoden, vergroot het referentiekader de internationale samenwerking op het gebied van de taal die we vandaag spreken.

Het Referentiekader beschrijft ook 'deelkwalificaties'. Deze kunnen worden gebruikt wanneer een beperktere taalkennis is vereist (bijvoorbeeld meer luister- dan spreekvaardigheid) of wanneer er weinig tijd beschikbaar is voor het leren van een derde of vierde taal en wellicht betere resultaten haalbaar zijn door bijvoorbeeld meer te mikken op herkenning dan op onthouden.

Algemene maatregelen voor het goed verlopen van het Europees Referentiekader.

 1. Voor zover mogelijk zekerstellen dat alle groepen binnen de bevolking toegang hebben tot de middelen om kennis te verkrijgen van de talen uit andere landen en vaardigheden in het gebruik van die talen aan te leren waarmee zij in hun communicatiebehoefte kunnen voorzien.
 2. Het niveau van docenten, leerkrachten en studenten op alle niveaus bevorderen, aanmoedigen en ondersteunen om in hun eigen situatie goed en duidelijk de vreemde taal te spreken en te kunnen verstaan.
 3. Onderzoeks- en ontwikkelingsprogramma's maken die ertoe leiden dat op alle onderwijsniveaus methoden en materialen worden ingevoerd die geschikt zijn om alle niveaus van onderwijs in staat te stellen voldoende vaardigheden aan te leren zodat ze de vreemde taal goed kunnen beoefenen.

Hier zijn een aantal belangrijke factoren die de maatregelen ondersteunen. Je moet:

 1. kunnen omgaan met alledaagse zaken in een ander land, en buitenlanders die in hun land verblijven kunnen helpen dat ook te doen;
 2. informatie en ideeën kunnen uitwisselen met jonge mensen en volwassenen die een andere taal spreken en hun gedachten en gevoelens aan hen kunnen overbrengen;
 3. een breder en dieper inzicht kunnen krijgen in de leefwijze en gedachtewereld van andere volken en het begrijpen van de bijhorende cultuur.

Het beste is een vreemde taal aan te leren is door:

 1. het onderwijzen en leren van taal te baseren op de behoeften, motivaties, kenmerken en bronnen van studenten;
 2. zinvolle en realistische doelen zo goed mogelijk tot realiteit te brengen.
 3. gepaste methoden en materialen te ontwikkelen;

Bij de opleiding Engels maak je beter kennis met het grote aanbod van dialecten in talen, culturen, en literaturen, zoals die nu is en zoals die in de loop van de geschiedenis is gegroeid. Ook leer je om je in correct Engels uit te drukken, zowel schriftelijk als mondeling, en een groot aantal dialecten te verstaan.

Hieronder staan de 6 niveaus van het Referentiekader.

 • A Basisgebruiker
  • A1 Doorbraak
  • A2 Tussenstap
 • B Onafhankelijke gebruiker
  • B1 Drempel
  • B2 Uitzicht
 • C Vaardige gebruiker
  • C1 Effectieve operationele vaardigheid
  • C2 Beheersing

  Voor elk niveau zijn er deze 3 onderwerpen.

 • Begrijpen
  • Luisteren
  • Lezen
 • Spreken
  • Gesproken interactie
  • Gesproken reproductie
 • Schrijven
 • Referentiekader in Nederland

  Dit Gemeenschappelijk Europees Referentiekader wordt ook gebruikt in de nieuwe Wet Inburgering die in Nederland sinds 1 januari 2007 geldt. Inburgeringsplichtigen moeten sindsdien zorgen dat ze Nederlands leren spreken, lezen, schrijven en verstaan op A2-niveau.

  Waarom bestaat dit?

  K

  Invoeren in NL

  De rede hiervan is..

  WERELDTAAL

  Engels als wereldtaal

  Engels vs. Nederlands

  Conclusie

  De belangrijkste rede is dus dat Engels wel een wereldtaal is, omdat ..... en Nederland is/heeft dat niet.

  Wereldtaal

  Engels is al zo'n twee eeuwen lang de grootste wereldtaal. Er zijn dan ook een groot aantal verschillende varianten aan literatuur in het Engels verschenen. Niet alleen in Engeland zelf, maar ook in de andere onderdelen van het Verenigd Koninkrijk, in Ierland, en in voormalige koloniën zoals de Verenigde Staten, Canada, Australië, Nieuw Zeeland, India, Zuid-Afrika, en het Caribisch gebied. Ook wordt er in al deze gebieden weer een andere variant van het Engels gesproken.

  Een wereldtaal is een verspreide taal met een aanzienlijk aantal sprekers die internationaal veel wordt gebruikt. Er zijn verschillende definities van een wereldtaal. Ook zijn er verschillende meningen over welke talen er nu eigenlijk bij horen. Algemeen gesproken gaat het om Arabisch, Engels, Frans en Spaans. Het Mandarijn (Chinees) is de meest gesproken taal, maar is eigenlijk alleen bekend in China. Talen als Italiaans, Russisch en Duits zijn twijfelgevallen. Het Nederlands wordt soms de "kleinste wereldtaal" genoemd, wellicht niet zozeer vanwege het aantal sprekers maar omdat het Nederlands in historisch opzicht bepaalde rollen van een wereldtaal heeft vervuld.

  Internationaal Engels (ook wel Wereldwijd Engels of Standaard Engels) is het idee dat Engels de wereldtaal voor communicatie is of zal worden, in plaats van de vele verschillende talen die de wereld kent. Eén wereldtaal zou communicatie vereenvoudigen omdat er geen tolken meer nodig zouden zijn. Engels als wereldtaal kan ook de wetenschap ten goede komen, als iedereen Engels spreekt kan er gemakkelijker onderzoek gedaan worden. De inheemse bevolking van oerwouden zou wetenschappers bijvoorbeeld duidelijker uitleg kunnen geven over de natuur. De reden waarom Engels als een wereldtaal wordt beschouwd is simpel. Het is een taal die makkelijk te leren is en die werelwijd door honderden miljoenen mensen als eerste of tweede taal wordt gesproken. Engels is een taal waar men vaak mee te maken krijgt en die overal voorkomt, zoals in games en op televisie (voornamelijk in Nederland). De keuze voor Engels lijkt dus voor de hand liggend, maar er moet wel de bereidheid bestaan om vreemde talen te leren en deze is vaak niet aanwezig. Alles bij elkaar blijft het Engels toch een taal die op internationaal vlak heel belangrijk is en die in de komende jaren nog belangrijker kan worden.

  In plaats van Engels zouden ook Spaans en Mandarijn de enkele wereldtaal kunnen worden, alhoewel deze minder kans maken dan Engels omdat ze moeilijker zijn (Mandarijn) of minder verspreid (Spaans).

  Betekenis

  Modern Engels, soms beschreven als de eerste wereldwijde lingua franca, is de belangrijkste internationale taal voor communicatie, wetenschap, luchtvaart, entertainment, toerisme , radio, diplomatie en in de zakenwereld. De uitbreiding van de taal vanaf de Britse eilanden over de hele wereld begon tegelijk met de groei van het Britse Rijk, en aan het eind van de negentiende eeuw was de taal werkelijk wereldwijd verspreid. De taal is dominant in de Verenigde Staten en door zijn groeiende economische en culturele invloed en status als wereldmacht sinds de Tweede Wereldoorlog is de positie van de taal wereldwijd versterkt.

  Een goede kennis van het Engels is een vereiste in een aantal werkgebieden en beroepen zoals geneeskunde en informatica; ten gevolge daarvan spreken ten minste één miljard mensen de beginselen van het Engels. Het is ook een van de zes officiële talen van de Verenigde Naties.

  Taalkundigen als David Crystal herkennen dat een van de gevolgen van de groei van het Engels (net als andere wereldwijd gesproken talen) is dat de taalkundige diversiteit op veel plekken ter wereld verloren gaat, met name in Australazië en Noord-Amerika

  Internationaal Engels

  Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie

  Ga naar: navigatie, zoeken

  Internationaal Engels (ook wel Wereldwijd Engels of Standaard Engels) is het idee dat Engels de wereldtaal voor communicatie is of zal worden, in plaats van de vele verschillende talen die de wereld kent. Eén wereldtaal zou communicatie vereenvoudigen omdat er geen tolken meer nodig zouden zijn. Engels als wereldtaal kan ook de wetenschap ten goede komen, als iedereen Engels spreekt kan er gemakkelijker onderzoek gedaan worden. De inheemse bevolking van oerwouden zou wetenschappers bijvoorbeeld duidelijker uitleg kunnen geven over de natuur. De reden waarom Engels als een wereldtaal wordt beschouwd is simpel. Het is een taal die makkelijk te leren is en die wereldwijd door honderden miljoenen mensen als eerste of tweede taal wordt gesproken. Engels is een taal waar men vaak mee te maken krijgt en die overal voorkomt, zoals in games en op televisie (voornamelijk in Nederland). De keuze voor Engels lijkt dus voor de hand liggend, maar er moet wel de bereidheid bestaan om vreemde talen te leren en deze is vaak niet aanwezig. Alles bij elkaar blijft het Engels toch een taal die op internationaal vlak heel belangrijk is en die in de komende jaren nog belangrijker kan worden.

  In plaats van Engels zouden ook Spaans en Mandarijn de enkele wereldtaal kunnen worden, alhoewel deze minder kans maken dan Engels omdat ze moeilijker zijn (Mandarijn) of minder verspreid (Spaans).

  Engels is tegenwoordig de meest gebruikte taal in internationale betrekkingen. Het is ook van alle talen de meest aangeleerde als tweede taal. Maar is dit zo vanzelfsprekend?

  Engels de wereldtaal

  Momenteel kunnen we er niet naast kijken. Engels is dé wereldtaal. Elk kind van 10 jaar kan naast zijn moedertaal een mondjevol Engels meepraten en passief aardig wat Engels begrijpen. Hoe is deze situatie ontstaan?

  Het gevolg niet voor de oorzaak nemen

  Natuurlijk kunnen we zeggen dat het engels ons langs alle kanten overvalt, via liedjes, film, computerspelletjes, computerterminologie, luchthaventaal, enz.

  Dit is echter niet de reden waarom Engels de wereldtaal geworden is, maar het gevolg. Wat is dan de reden. Eigenlijk kunnen we beter spreken van oorzaak dan van reden. Oorzaak zegt hoe iets er gekomen is, terwijl reden zegt waarom men iets gedaan heeft.

  Keuze of toeval

  De eerste vraag die bij ons zal opkomen, is of het Engels de wereldtaal geworden is door keuze of door toeval. We gaan even de mogelijkheden afgaan.

  Redenen om Engels als wereldtaal te kiezen

  • Gemakkelijk te leren?
  • Uitgebreide woordenschat?
  • Fonetiek?

  Gemakkelijk te leren?

  Een zeer rudimentaire kennis van het Engels is gemakkelijk te leren. De spraakkunst is immers zeer eenvoudig.

  De problemen beginnen pas als je er echt mee bezig bent. De Engelse spraakkunst is inderdaad eenvoudig, maar er is meer uitzondering dan regel.

  Het Engels is namelijk een heel idiomatische taal. Dat wil zeggen: een taal die niet veel logica hanteert, doch eerder gewoonterecht. Voor iemand die in die taal is geboren, kan dat niet veel problemen opleveren. Wij merken ook niet veel van de onlogische trekjes in het Nederlands. Alleen zijn die in het Nederlands niet zo talrijk als in het Engels.

  Kortom Engels is gemakkelijk te leren als eerste taal, maar erg moeilijk als tweede of derde taal, tenzij je het natuurlijk niet zo nauw neemt met de exactheid van wat je zegt.

  Uitgebreide woordenschat?

  Het Engels heeft een van de grootste verzamelingen woorden van alle talen. Op zich zou dat een voordeel kunnen zijn, omdat dit ruimte geeft voor nuance.

  Jammer genoeg is de uitgebreide Engelse woordenschat weinig etymologisch onderbouwd. Alvast veel minder dan in het Nederlands, Frans, Duits, Spaans, enz.

  Dit geeft dus hetzelfde probleem als hierboven: wie het Engels als moedertaal heeft of er de hele dag mee omgaat, zal na verloop van tijd een hele brok van die woordenschat onder de knie krijgen. Wie deze taal echter als tweede of derde taal moet leren en ze niet dagelijks gebruikt, kan zich maar beperkt uitdrukken en - wat veel erger is - niet alles begrijpen wat de ander zegt of wat hij leest.

  Fonetiek?

  Met fonetiek bedoel ik in deze context de relatie tussen wat je schrijft en wat je uitspreekt. De fonetiek is een van de zwakste punten van het Engels. Buiten het Tibetaans, (dit is niet als grap bedoeld) zullen er niet veel talen zijn die zo inconsequent worden geschreven als het Engels.

  Zelfs voor de native speakers een probleem

  Als we een Duitse, Nederlandse, Spaanse of Franse tekst op band opnemen, zal iedereen die die taal spreekt hetzelfde horen wanneer de band afgespeeld wordt.

  Er zijn in dit verband experimenten gedaan met het Engels, die onthutsende resultaten opleveren!

  Een tekst werd in het Engels op een band opgenomen en dan in stukken geknipt. Fragmenten werden dan afgespeeld voor native speakers en tot de grote ontsteltenis van de onderzoekers hoorden alle luisteraars iets verschillend. Minder dan de helft van de poefpersonen kon exact opschrijven wat de spreker had gezegd. En dit waren dus allemaal mensen die het Engels als moedertaal hadden. Wat zou het resultaat dan geweest zijn, bij mensen die het Engels slechts als tweede taal hadden?

  De 90/10 verhouding

  Studies hebben uitgemaakt dat 90% van de Engelse woorden consequent worden gespeld en 10% inconsequent. Het probleem is dat van de frequent gebruikte woorden net omgekeerd 10% consequent wordt gespeld en 90% inconsequent.

  Dit heeft natuurlijk zijn oorzaak. In vele talen is het zo dat de meest gebruikte woorden een eigen leven gaan leiden en zich vaak onregelmatig gaan gedragen, terwijl de zuinig gebruikte woorden heel gedisciplineerd blijven.

  Toevalsfactoren bij de opmars van het Engels

  Factoren die een grote rol hebben gespeeld bij de verheffing van het Engels tot de wereldtaal zijn onder meer:
  De uitgestrektheid van het voormalig Brits imperium
  De economische suprematie van de Verenigde Staten van Amerika in de twintigste eeuw

  Hoe Engeland aan zijn taal komt, weten we wel, maar hoe zit dat met Amerika?

  De Verenigde Staten zijn uiteindelijk gegroeid uit kolonisten van een aantal landen:

  • De Nederlanden (waaronder ik dus ook het huidige België reken)
  • Spanje
  • Engeland
  • Ierland
  • Duitsland
  • Scandinavië, enz.
  • De inheemse volkeren
  • De Afrikaans-Amerikanen

  Toen het Amerikaanse Congres de officiële taal voor het nieuwe land ging kiezen, werd er gestemd.

  De meerderheid stemde voor het Engels. Wat veel mensen niet weten, is dat het maar 1 stem verschil uitmaakte, of het was Duits geweest. Er wordt in sommige publicaties zelfs beweerd, dat dit verschil van 1 stem te maken had met een zieke die zijn stem niet had kunnen uitbrengen. Nu nog is het zo dat als alle Amerikanen hun stamboom maken tot aan hun Europese voorouders, de van afkomst Duitsers de grootste groep uitmaken.

  Conclusie

  Samenvattend kunnen we zeggen dat het Engels de wereldtaal is geworden, niet door een beslissing van de wereldbevolking, doch door een samenloop van omstandigheden. De twee belangrijkste factoren hierin zijn de vroegere overheersing van de Britten in alle werelddelen en het feit dat het land dat een groot deel van de twintigste eeuw de sterkste economie van de wereld zou worden, met een voorsprong van 1 stem toevallig het Engels als officiële taal had gekozen.

  Even verder denken

  Als alles anders was gelopen en bijvoorbeeld de Verenigde Naties een onderzoekscommissie zouden inrichten om de wereldtaal te bepalen, zouden andere talen wellicht een belangrijkere rol gespeeld hebben.

  Gehanteerde criteria zouden wellicht geweest zijn

  • De duidelijkheid van de taal
  • De moeilijkheidsgraad om aan te leren, enz.
  • Welke taal zou het dan geworden zijn?

  http://kunst-en-cultuur.infonu.nl/taal/15498-engels-de-wereldtaal.html

  ENGELS TEGENOVER ANDERE WERELDTALEN

  Andere wereldtalen

  Ff wat informatie erover.. in welke landen spreken ze vooral spaans bijv.

  Waarom is Engels dan zo belangrijk en machtig?

  NEDERLANDS EN ENGELS

  Taalbeheersing

  Waarom spreken Nederlanders zo goed Engels.. En in vergelijking met andere landen? Zijn ze beter gemiddeld of slecht?

  Drukt het Engels het Nederlands weg?

  Waarom zouden we nog moeite doen om correct Nederlands te gebruiken? Het Engels rukt op en eist overal zijn plaats op. Tickets zijn in presale, pc-games zijn cool en spammen is not done. Bovendien kan je, door Engels te spreken, vaak beter bijblijven in je vakgebied. Spreken we straks nog alleen nog Nederlands in de kroeg? Taalschrift legt deskundigen acht withete stellingen voor.

  Het Engels sluipt soms heel zichtbaar het Nederlands binnen.

  Stelling 1: "We moeten stoppen met zeuren over de achteruitgang van het Nederlands."

  "Het is niet de eerste keer dat het Nederlands bedreigd wordt", zegt prof. dr. Piet van de Craen. Hij is psychosociolingust aan de Vrije Universiteit Brussel (VUB). "In 1788 klaagde Jacobus Verlooy over het feit dat mensen geen goed Nederlands praatten en dat daardoor de hele taal bedreigd werd. Tussen de twee wereldoorlogen ziet men in ons taalgebied het Duits als een bedreiging. En nu maakt men zich zorgen dat het Nederlands dreigt te worden weggedrukt door het Engels... Onzin! Het Nederlands is een levende taal. Ze socialiseert kinderen, ze gebruiken die als moedertaal. Het Nederlands fungeert als onderwijstaal. En er wordt in onze taal literatuur geproduceerd. Verder is Nederlands in twee Europese landen een bestuurstaal en een officiële taal. Bovendien is het Nederlandse de grootste van de kleine talen in Europa en staat ze veertigste op de wereldranglijst van 6 000 talen. Met die bedreiging valt het dus best mee."

  Stelling 2: "Inwonersvan het Nederlandse taalgebied moeten zo vroeg mogelijk eerst Engels leren. Scholen moeten ten minste tweetalig of meertalig onderwijs aanbieden."

  Piet van de Craen: "Ik vind het ontzettend belangrijk om eerst de taal van je buren te leren. Als Nederlandstalige in Brussel is de officiële taal van de buren het Frans. Het getuigt van culturele ethiek om de taal van je buur te kennen. Wij streven er wel naar meertalig te worden en zelfs zo vroeg mogelijk vreemde talen te leren. Toch kopen wij in Brussel nog geen brood in het Engels."

  Piet van de Craen: "Vlamingen en Nederlanders gaan heel sloppy om met hun moedertaal."

  In het Sint-Lodewijkscollege van Brugge is Engels de instructietaal voor de vakken chemie, biologie en fysica in de derde graad van het algemeen secundair/voortgezet onderwijs. "We hebben daar twee bedoelingen mee", zegt projectcoördinator Ingrid Depuyt. "Leerlingen de kans geven om vaardiger te worden in het Engels en ze voorbereiden op hoger onderwijs. Vooral voor wetenschap, fysica en informatica groeit het belang van Engels. De tijdschriftartikelen en het vakjargon zijn vaak in die taal opgesteld. Universiteiten en ook hogescholen gebruiken geregeld een Engelstalige cursus. Studenten moeten er dus het Engels machtig zijn. Andere studenten willen tijdens een Erasmusjaar naar het buitenland. Engels is er meestal de instructietaal."

  Stelling 3: "Meer nog dan het oprukkende Engels is het regiolect een grotere bedreiging voor het Nederlands."

  "Algemeen Nederlands is geen norm meer", stelt Jan Schoukens. Hij is gewezen producer van de Belgische openbare omroep (BRT, nu VRT) en tegenwoordig taalcoördinator bij de VTM Nieuwsredactie. "Verkavelingsnederlands of een soort tussentaaltje is bij jongeren dagelijks gebruik geworden omdat ze het op de televisie zien en horen. De radio houdt zich nog min of meer aan de regels. Maar de televisie? Of een vedette als Sergio Bulgaars spreekt of soap-Engels of iets dat op Nederlands lijkt, is van geen belang. Als het programma maar goed scoort!"

  "Herman Brusselmans? Ik ben beschaamd als ik hem hoor spreken in zijn eigen tussentaaltje. Nederland vindt hem folklore uit Vlaanderen. Algemeen Nederlands zou een bindmiddel moeten zijn tussen alle varianten van streektaal. Maar als zelfs Bart Peeters in Vlaanderen een populistisch en bijgeschaafd Brabants spreekt, hoe wil je dan bij jongeren respect afdwingen voor keurig Nederlands? Ik betreur dat een klein gewest als Vlaanderen zich op taalgebied als het ware afscheidt van Nederland. Mensen vinden het doodnormaal in alle situaties hun tussentaaltje te spreken. Toonaangevende mensen in de maatschappij doen dat na. Ook tal van beleidsmensen, zoals de Vlaamse minister van Cultuur. 'Hebdet al goord?' Het gebrek aan een gemeenschappelijk Standaardnederlands in Vlaanderen en Nederland verzwakt onze taalpositie op allerlei gebied. Ook op economisch gebied."

  Jan Schoukens: "Managers kunnen het beter uitleggen in het Engels dan in hun streektaal."

  Stelling 4: "Het hoger onderwijs moet de leerstof in het Engels aanbieden."

  "In Nederland vinden steeds meer masteropleidingen in het Engels plaats", getuigt Linde van den Bosch, algemeen secretaris van de Nederlandse Taalunie. "Een voorbeeld: in 2000 was het aandeel van het Engels aan de Universiteit van Amsterdam gering, nu is in de masteropleidingen 66 procent van de programma's geheel Engelstalig. Aan de Technische Universiteit van Delft zijn nu alle masters in het Engels. Toch is dit geen algemeen beeld. De Universiteit van Nijmegen bijvoorbeeld biedt minder dan de helft van haar masterprogramma's aan in het Engels: 23 op 67. Je ziet wel een verschil met Vlaanderen. Nemen we de Universiteit Gent. Dertien voortgezette academische opleidingen of masters-na-masters gebeuren er in het Engels. Maar afgezien van één master in bioingenieurswetenschappen worden er geen opleidingen in het Engels aangeboden."

  "Voor studenten vind ik het niet nodig om naar het Engels over te schakelen", vindt Vicky Van Den Heede. Zij is doctor in de taal- en letterkunde, Germaanse talen en momenteel lector Toerisme en recreatiemanagement in het departement Hiepso van de Hogeschool West-Vlaanderen in Kortrijk. "Er zijn voldoende kanalen om de kennis van het Engels bij te schaven, zonder dat dit de voertaal wordt: Engelse handboeken, wetenschappelijke artikels enz. Toch is er een aandachtspunt. Binnen Europa winnen uitwisselingen van studenten almaar meer aan belang. Vlaanderen stuurt veel studenten uit maar ontvangt er weinig terug. De reden? We bieden onze colleges overwegend in het Nederlands aan. Dat maakt onze onderwijsinstellingen weinig populair bij buitenlandse studenten. Ik kan er best inkomen dat bepaalde opleidingen kiezen voor het Engels als onderwijstaal. Alleen hoop ik dat het Engels van de lectoren voldoende niveau heeft, zodat er geen nieuwe, Vlaamse variant van het Engels ontstaat."

  Vicky Van Den Heede: "Waarom eerst geen voorrang geven aan het Frans in plaats van het Engels?"

  Piet van de Craen: "De marktwaarde van onze opleidingen verhoogt als we masters in het Engels aanbieden, denken universiteiten. Welnu, we hebben de druk van en drang naar het Engels op Vlaamse universiteiten onderzocht. Een heleboel docenten blijken niet bekwaam genoeg om hun cursussen in het Engels te geven."

  Stelling 5: "Engelstalige opleidingen zijn een bedreiging."

  Linde van den Bosch: "Als we het Nederlands in het hoger onderwijs helemaal over boord gooien, begint onze moedertaal wel risico's te lopen. Welke domeinen zullen dan nog volgen? Daarmee beperken we de behoefte om het Nederlands als voertaal te gebruiken. Het ligt er ook aan in welke context we Engels willen invoeren. Jongeren die rechten studeren, komen in Nederland of in Vlaanderen in een beroepspraktijk terecht en worden dan geconfronteerd met Nederlandstalige klanten. Als ze de wetenschap willen ingaan en internationaal met collega's van gedachten kunnen wisselen, is de kennis van het Engels op een zeer hoog niveau belangrijk. Wat ik mis in het debat? Dit soort nuances. Wanneer ligt het gebruik van het Nederlands het meest voor de hand? Wanneer is het gebruik van een andere taal functioneel? Dat kan dan het Engels zijn, maar ook het Frans of het Chinees. Het merendeel van de afgestudeerden wordt geen wetenschapper. In hun functie zullen ze de taal van de omgeving moeten spreken. Als een arts alleen nog maar de terminologie in het Engels kent, hoe kan hij dan omgaan met de patiënten en de verpleegkundigen?"

  Stelling 6: "Engels is nu eenmaal de taal van de wetenschap."

  Vicky Van Den Heede: "Op wereldvlak, en zeker voor de wetenschap, is Engels belangrijker dan Frans. In die zin is het wellicht aan te bevelen Engels prominenter te maken in het secundair onderwijs. Maar na hun opleiding zullen velen, vooral zij die niet in de wetenschap verder gaan, toch vaker Frans dan Engels als tweede taal nodig hebben in hun werkomgeving en in de geografische situatie in Vlaanderen. Uit ervaring kan ik zeggen dat het met de kennis van het Frans bij onze jongeren bijzonder slecht is gesteld. Onze studenten Toerisme produceren kromme Franse zinnen. Waarom dan geen voorrang geven aan het Frans?"

  Linde van den Bosch: "Als een arts alleen nog de terminologie in het Engels kent, hoe kan hij dan omgaan met patiënten en verpleegkundigen?"

  "In de onderzoekswereld zelf wordt het Engels steeds dominanter. Toen ik in 2002 aan mijn proefschrift begon, mocht ik als neerlandicus niet eens dénken aan het Engels als voertaal. Nu is dat veranderd. Daarbij moet je x-aantal 'A'-publicaties in internationaal belangrijke tijdschriften op je cv kunnen zetten om onderzoeksbeurzen binnen te halen. Je kunt je voorstellen dat daar weinig of geen Nederlandstalige publicaties bij horen. Vandaar de publicatiedrift in het Engels de jongste jaren. Het is de enige manier om een reputatie als ernstige lingust op te bouwen."

  Stelling 7: "Het is economisch verstandig als zoveel mogelijk bedrijven het Engels als voertaal gebruiken."

  Vier van de vijf Brusselse bedrijven communiceren met de buitenwereld in het Engels. Maar het Nederlands houdt, naast het Frans, stand als taal voor interne communicatie. Overigens worden in het Brusselse bedrijfsleven liefst 22 talen gesproken. Het is niet abnormaal dat een Antwerps havenbedrijf en een firma in Rotterdam naar elkaar in het Engels bellen.

  Linde van den Bosch: "In tien grote internationale bedrijven is onder meer gevraagd welke taal ze gebruiken in hun jaarverslag en directievergaderingen. Nederland staat aan de kop voor het gebruik van het Engels. Maar in de grenssteek is kennis van het Duits als handelstaal minstens zo belangrijk. Spreek de taal van je klant! Met de taal- en spraaktechnologie zullen we er trouwens steeds beter in slagen om het automatisch vertalen goed te laten verlopen."

  Stelling 8: "Het Nederlands blijft de bestuurstaal, de taal van de rechtspraak, de media en het culturele leven in Nederland en Vlaanderen. Onze moedertaal heeft geen bescherming nodig."

  Linde van den Bosch: "Nederlanders en Vlamingen gaan ervan uit dat over vijftig jaar het Nederlands nog altijd de belangrijkste taal in Nederland en Vlaanderen zal zijn. Maar dat neemt niet weg dat het er in het hoger onderwijs of in bepaalde takken van het bedrijfsleven wel eens anders uit zou kunnen zien. Toch zal het Nederlands niet alleen de taal van huis, tuin en keuken zijn maar echt wel van het openbare leven."

  Engels in Nederland.

  Wij Nederlanders hebben de reputatie dat wij onze talen goed spreken. We helpen Duitse toeristen graag op weg ('Immer gerade aus.') en redden ons gemakkelijk bij de Franse bakker ('Deux baguettes et quatre crossaints s'il vous plaît.'), maar we staan vooral bekend om onze beheersing van het Engels. Terecht, of niet?

  De meeste Nederlanders hebben op school Engels geleerd. Bovendien worden we dagelijks overspoeld met die taal: in veel televisieseries en films wordt Engels gesproken, bedrijven meten zich 'modieuze' Engelse slogans aan en regelmatig gaan er stemmen op om wetenschappelijk onderwijs in het Engels te geven of zelfs om Amsterdam tweetalig te maken. Engels is tegenwoordig een prestigieuze taal. Wie geen Engels spreekt of Engelse woorden gebruikt, hoort er niet bij.

  Engels en Nederlands behoren tot dezelfde taalfamilie, waartoe verder nog het Fries, Duits, Zuid-Afrikaans en de Scandinavische talen behoren. De Engelse grammatica lijkt op die van het Nederlands en ook lijken sommige woorden op elkaar, denk maar aan goed-good, inkt-ink, papier-paper, pen-pen. Maar in die overeenkomsten schuilt een gevaar: Nederlands en Engels lijken soms juist minder op elkaar dan we denken. En dan gaan we de mist in.

  Valse vrienden

  Sommige woorden zien er in het Nederlands en het Engels ongeveer hetzelfde uit, maar betekenen iets anders. Zulke woorden worden valse vrienden genoemd: ze lijken leuk, maar ze zijn niet te vertrouwen. Het Engelse woord boot betekent bijvoorbeeld niet 'boot', maar 'laars'. Wie per ongeluk valse vrienden gebruikt, kan de vreemdste dingen zeggen. Een Engelsman staat natuurlijk vreemd te kijken als iemand hem vraag: 'Excuse me sir, do you know what time the boot leaves?'

  Letterlijk of figuurlijk?

  Uitdrukkingen zijn niet letterlijk bedoeld, maar figuurlijk. Als iemand zegt: 'Ik wil eerst even de kat uit de boom kijken', bedoelt hij niet dat hij bij een boom gaat staan wachten tot er een kat naar beneden komt, maar dat hij afwacht hoe een situatie zich ontwikkelt. Heel veel uitdrukkingen die in het Nederlands worden gebruikt, bestaan helemaal niet in het Engels. Als u zo'n uitdrukking vertaalt, zal een Engelstalige die letterlijk nemen. 'I want to look the cat out of the tree' is voor een Engelstalige klinkklare onzin. Hij zou zeggen: 'I'm going to wait to see which way the wind blows.'

  Woord voor woord

  Een derde kenmerk waarmee wij onze Nederlandse afkomst kunnen verraden, is de woordvolgorde. Die is in het Nederlands vaak anders dan in het Engels. Een Nederlandse zin woord voor woord vertalen in het Engels levert dan ook niet automatisch een goede Engelse zin op. 'He says that he what later comes' is bijvoorbeeld geen goede vertaling van 'Hij zegt dat hij wat later komt.' Een Engelstalige zou zoiets zeggen: 'He says he's going to be a little late.'

  Private parts

  Wat bijzonder is aan Nederland, is dat zovéél mensen Engels spreken. Maar daarmee is niet gezegd dat iedereen de taal vlekkeloos beheerst. Veel Nederlanders overschatten hun eigen kennis. Denk maar aan politici die op internationale podia geen gebruik wensen te maken van een tolk, omdat ze denken goed genoeg Engels te spreken. Helaas valt dat in werkelijkheid nog wel eens tegen, waardoor ze zichzelf in hun hemd zetten en hun gastvrouw of -heer in verlegenheid kunnen brengen. Zoals Joop den Uyl eens deed, toen hij na een rondleiding door de privévertrekken van koning George VI in Buckingham Palace tegen de Britse koningin zei: 'May we thank Your Majesty for showing us your private parts.' Of deze van een vrouwelijke staatssecretaris tijdens een toespraak voor een internationaal gezelschap: 'I am the first woman state secretary for the inside and I am having my first period.' Toen een journalist haar later vroeg hoe de redevoering was verlopen, antwoordde ze opgewekt: 'Quite well, I even got some applause.'

  Tweede taal

  Het Engels wordt door veel mensen als tweede taal gesproken. Als men de eerste- en tweedetaalsprekers bij elkaar optelt, is het zelfs de meest gebruikte taal ter wereld [bron?]. Beschouwt men alleen eerstetaalsprekers, dan wordt het Engels nog overtroffen door het Mandarijn en het Spaans. De taal fungeert als lingua franca bij de communicatie in wetenschap, techniek en het internationale politieke en economische verkeer over de gehele wereld.

  Een initiatief van de Universiteit van Cambridge is de University of Cambridge ESOL examination is een serie van examens die de beheersing van de Engelse taal toetst van personen wie Engels niét als moedertaal spreken. Wereldwijd nemen jaarlijks 2 miljoen mensen deel aan de examens en het examen wordt in meer dan 130 landen afgenomen.

  Het Engels is in Nederland en Vlaanderen voor veel mensen hun tweede of derde taal. In het voortgezet onderwijs is het Engels een verplicht vak. Leerlingen moeten hier eindexamen in doen.

  Engels in Nederland

  De taal Engels is in Nederland voor veel mensen hun tweede taal. In Nederland is de invloed van het Engelse taalgebied erg groot. Nederland is na de Tweede Wereldoorlog bevrijd door voornamelijk Engels sprekende geallieerden (Amerikanen, Britten en Canadezen) en dat had al een erg positieve invloed. Daarbij komen veel ontwikkelingen uit het Engelse taalgebied ook naar het Nederlandse taalgebied, ontwikkelingen zoals die van de computer. Hierdoor komen er veel begrippen binnen waarvoor (nog) geen Nederlands woord bestaat. Veel Engelse woorden blijven ook onvertaald.

  Engelstalig onderwijs in Nederland

  In het voortgezet onderwijs is Engels een verplicht vak. Voor veel mensen in Nederland is het ook hun tweede taal. Het aantal Engelstaligen in Amsterdam ligt tussen de 50.000 en 100.000 personen en dit aantal groeit sterk. Er leven in de Benelux veel expats die (op hun werk) Engels spreken en vaak hun kinderen ook naar Engelstalig onderwijs sturen.

  Het Engelstalig onderwijs in Nederland maakt een stormachtige groei door.

  Op een aantal basisscholen, niet op alle, wordt Engelse les gegeven, voornamelijk aan de hoogste klassen (groep 7 en 8).

  Het is een vast onderdeel van veel vormen van voortgezet onderwijs.

  Op sommige scholen wordt Versterkt Engels gegeven.

  Op een kleine 100 scholen in Nederland wordt tweetalig onderwijs in het Engels en het Nederlands gegeven.

  Er zijn internationale scholen waar volledig in het Engels les wordt gegeven.

  Op universiteiten zijn er veel masteropleidingen die Engelstalig zijn. Ook komen er steeds meer Engelstalige bachelor opleidingen.

  Bij veel opleidingen wordt gebruik gemaakt van Engelstalig lesmateriaal en Engelse namen.

  Engelstalige televisie in Nederland

  Door de revolutie in de communicatie is het aantal televisiezenders toegenomen tot meer dan 100 in Nederland. Een groot gedeelte daarvan is ook in het Engels. Bekende Engelstalige televisiezenders in Nederland zijn BBC en CNN. Daarnaast wordt er ook veel Engelstalig materiaal uitgezonden met Nederlandse ondertiteling.

  Hoe gewoon Nederlands verandert in Nederengels

  Eerst maar een raadseltje: wat is een sink? In de Nederlandse woordenboeken op mijn bureau is het woord niet te vinden. Vertaalprogramma's op internet geven wel een antwoord. Het Engelse woord staat achtereenvolgens voor put, reservoir en afvoer.

  Goed, dat weten we dan. Maar wat is dan de betekenis in het zinnetje: 'De bossen dienen als doorgeefluik, als tijdelijke sink voor CO2'? Zijn de bossen hier een put waarin alles verdwijnt, een opslagplaats of toch een echte afvoer? Wie het weet mag het zeggen, al zou het wel netjes zijn geweest als de lezer dit stukje proza uit de krant van 26 juli ook zonder gezoek had kunnen begrijpen.

  Voor sink had de eindredactie natuurlijk best een fatsoenlijk Nederlands woord kunnen vinden, desnoods na raadpleging van de auteur. Het steekt een trouwe lezer en taalvorser dat hij hier letterlijk het nakijken kreeg van de redactie. En gelijk heeft hij. Het gebruik van Engelse woorden rukt onstuitbaar op in de krant, zowel in de nieuwskolommen als in de andere rubrieken. Al mijn voorgangers hebben het geconstateerd, ik sluit me erbij aan. Zonder te turven, laat staan compleetheid na te streven, een greep uit artikelen van de afgelopen week. De voorpagina van donderdag: 'Beleggers willen meeliften op de olie-boom'; 'Daar zat hij toch niet voor in de Commissie, sprak uit zijn body language'. Verderop in die krant treffen we nog het begrip not done aan en in een artikel over vliegen begrippen als happy, airmindedness, branding en passenger service units.

  Nou geldt voor vliegen, net als voor internet wellicht een andere maatstaf. Sommige begrippen zijn inmiddels zo ingeburgerd in de Nederlandse taal dat een vertaling potsierlijk wordt. Dat een artikel op de voorpagina van woensdag over kinderporno op internet woorden bevat als spam, server, site, chatrooms, homepage en downloaden is onvermijdelijk. De taal van het internet is nou eenmaal Engels. Maar door die toenemende verengelsing van de taal worden ook andere woorden die wzijn te vermijden steeds vaker gebruikt. Uit dezelfde krant: Spin-off, checken, drive through-safari, internetbroker, casemanager, gescreend en cover up. Zou het nou echt niet mogelijk zijn om een aantal van die woorden in het Nederlands op te schrijven?

  Met mijn voorgangers meen ik van wel, maar kennelijk vinden veel schrijvers dat een Engels woord op zijn tijd het stuk verrijkt. Het is de vraag of ze daarmee de lezers een plezier doen. Jongeren die opgroeien met internet zal het niets uitmaken, zij zijn toch al bijna tweetalig. Maar oudere lezers storen zich er in toenemende mate aan, blijkt uit brieven, telefoontjes en (jawel) e-mail.

  Het handboek van de redactie laat redacteuren de ruimte om vreemde woorden te gebruiken. 'We geen ervan uit dat niet iedereen de gangbare vreemde talen beheerst. Daarom zetten we in de regel geen woorden of passages in het Frans, Duits of Engels onvertaald in de krant.' Vreemde woorden mogen wel als je kunt aannemen dat het woord bekend is. Toch geldt ook hier dat er 'bij voorkeur' een vertaling bij hoort, aldus het Stijlboek van de krant. Geldt dat ook voor internet-Engels? Dat taalgebruik is zo algemeen dat zelfs mensen die geen computer hebben en evenmin toegang tot internet, alleen al door lezing van de krant kunnen weten wat een woord betekent. Een vertaling van begrippen als homepage wordt dan naar mijn mening gezocht en dus storend.

  Maar juist wanneer de krant gaandeweg toch al steeds meer verengelst, is het zaak om goed te kijken naar het gebruik van woorden die ween normale Nederlandse vertaling hebben. 'Lichaamstaal' is een heel goed alternatief voor body language. Het oogt misschien wat truttiger, het betekent echt hetzelfde.

  Bijkomend voordeel voor de auteur is dat het Nederlandse woord doorgaans minder gevoelig is voor fouten dan het Engelse.

  Een lezer wees me op de woorden lady's of leasure in een aflevering van De Volkskeuken. 'Een bizar nederengels meervoud van het Engelse woord ladies en een fout geschreven woord, leasure in plaats van leisure.'

  En dat is iets waar zo mogelijk nog veel meer lezers zich aan ergeren. 'Cursief gespeld in uw krant betekent haast altijd: oppassen, fout gespeld buitenlands woord', meldt bijna wekelijks een trouwe lezer, met (helaas) vaak een hele reeks ondubbelzinnige voorbeelden. Alleen al om die reden is het raadzaam dat de redactie beter nadenkt wanneer zij vreemde woorden gebruikt.

  Conclusie

  Bijlage: Enquête

  • http://www.volkskrant.nl/archief_gratis/article1217170.ece/Hoe_gewoon_Nederlands_verandert_in_Nederengels
  • http://www2.hum.uu.nl/Solis/engels/index.htm  rev

  Our Service Portfolio

  jb

  Want To Place An Order Quickly?

  Then shoot us a message on Whatsapp, WeChat or Gmail. We are available 24/7 to assist you.

  whatsapp

  Do not panic, you are at the right place

  jb

  Visit Our essay writting help page to get all the details and guidence on availing our assiatance service.

  Get 20% Discount, Now
  £19 £14/ Per Page
  14 days delivery time

  Our writting assistance service is undoubtedly one of the most affordable writting assistance services and we have highly qualified professionls to help you with your work. So what are you waiting for, click below to order now.

  Get An Instant Quote

  ORDER TODAY!

  Our experts are ready to assist you, call us to get a free quote or order now to get succeed in your academics writing.

  Get a Free Quote Order Now